Skip links

Zásady ochrany osobných údajov

POUČENIE

Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby (klienta)

V zmysle § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“ v príslušnom gramatickom tvare) poskytuje prevádzkovateľ dotknutej osobe (klienta) pri získavaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú nasledovné informácie:

 1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
  BSG sk, s.r.o.., IČO: 46 512 811, Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 78773/B
 2. Zodpovedná osoba nebola ustanovená
 3. Účel spracúvania:
  Účelom spracúvania osobných údajov klienta je plnenie práv a povinnosti zo zmluvy. V prípade, že klient zaškrtol možnosť zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných službách – ubytovaní je účelom marketingová činnosť.
 4. Príjemcovia, resp. kategórie príjemcov osobných údajov:
  Príjemcami osobných údajov klienta môžu byť: a) osoba zodpovedná za spracúvanie účtovníctva poskytovateľa; b) osoba zodpovedná za IT support poskytovateľa
 5. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
 6. Doba spracúvania osobných údajov, resp. kritérium pre jej určenie:
  Doba spracúvania osobných je pri účele plnenia práv a povinností zo zmluvy stanovená na 10 rokov, pri účele marketingovej činnosti na 5 rokov
 7. Prevádzkovateľ informoval klienta, že poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou (zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov SR) a zároveň aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy; pri procese uzatvárania zmluvy je klient povinný poskytnúť osobné údaje; v prípade, že ich neposkytne, poskytovateľ nemôže s klientom uzavrieť zmluvu.
 8. Prevádzkovateľ zároveň poskytuje klientovi nasledovné informácie o jej právach:
  1. Právo na opravu: klient má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má klient právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.
  2. Právo na prístup k údajom: klient má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalšie bližšie informácie o spracúvaní stanovené Zákonom.
  3. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): klient má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené Zákonom.
  4. Právo na obmedzenie spracúvania: klient má právo na to, aby prevádzkovateľ v prípadoch stanovených Zákonom obmedzil spracúvanie osobných údajov
  5. Právo namietať proti spracúvaniu: klient má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, v prípade, že je spracúvanie založené na Zákonom uvedenom základe.
  6. Právo na prenosnosť údajov: klient má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to za splnenia Zákonom stanovených podmienok
  7. Klient je oprávnený súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby toto odvolanie malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
  8. Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR
  9. Právo na náhradu škody, vrátane nemajetkovej ujmy, ktorá jej vznikla v dôsledku porušenia ochrany osobných údajov
 9. Prevádzkovateľ informuje klienta, že nebude vykonávať automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
 10. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť klientovi pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.